Golden Runner - Lode Runner

Hall of Fame - Results: 16861 to 16880

Silver Runner - All Time Hall of Fame

# Name Gold Score Level Lang Dig Play vs All Happy !? Date
16861. gun   21 1 en 0 80 % / 5100% / 1 30 Sep 16
16862. gun   21 1 en 0 80 % / 512% / 9 01 Oct 16
16863. lode remake   21 1 zh 0 80 % / 5100% / 1 01 Oct 16
16864. Hans   21 1 en 0 80 % / 534% / 3 04 Oct 16
16865. enoch   21 1 en 0 80 % / 550% / 2 05 Oct 16
16866. dj   21 1 en 0 80 % / 5100% / 1 07 Oct 16
16867. pldn bttrs   21 1 de 0 80 % / 534% / 6 09 Oct 16
16868. pldn bttrs   21 1 de 0 80 % / 540% / 5 10 Oct 16
16869. ss   21 1 en 0 80 % / 5100% / 1 13 Oct 16
16870. enoch   21 1 en 0 80 % / 5100% / 1 15 Oct 16
16871. dj   21 1 en 0 80 % / 5100% / 1 15 Oct 16
16872. Hans   21 1 en 0 80 % / 550% / 2 17 Oct 16
16873. lo ru   21 1 en 0 80 % / 567% / 3 17 Oct 16
16874. yhx7302   21 1 zh 0 80 % / 525% / 8 20 Oct 16
16875. Hans   21 1 en 0 80 % / 5100% / 1 25 Oct 16
16876. C├ędric   21 1 fr 0 80 % / 5100% / 1 31 Oct 16
16877. lode remake   21 1 zh 0 80 % / 5100% / 1 01 Nov 16
16878. pldn bttrs   21 1 de 0 80 % / 534% / 6 06 Nov 16
16879. play silver   21 1 en 0 80 % / 550% / 2 17 Nov 16
16880. pldn bttrs   21 1 de 0 80 % / 5100% / 2 17 Nov 16