Golden Runner - Lode Runner

Hall of Fame - Results: 105181 to 105200

Golden Runner - All Time Hall of Fame

# Name Gold Score Level Lang Dig Play vs All Happy !? Date
105181. lode runner   1 1 en 0 50 % / 4100% / 1 16 May 14
105182. issn   1 1 zh 0 25 % / 450% / 2 15 Jun 14
105183. ghj   1 1 en 0 50 % / 4100% / 1 21 Oct 14
105184. BRONZE RUNNER   1 1 en 0 25 % / 4100% / 1 25 Oct 14
105185. lode runner   1 1 fr 0 25 % / 4100% / 1 12 Dec 14
105186. xsepa   1 1 ru 0 25 % / 4100% / 1 26 Jan 15
105187. play golden   1 1 en 0 75 % / 4100% / 1 24 Apr 15
105188. The Runner   1 1 en 0 25 % / 4100% / 1 10 May 15
105189. lode runner   1 1 en 0 50 % / 4100% / 1 12 Aug 15
105190. play golden   1 1 en 0 25 % / 4100% / 1 06 Aug 16
105191. lode remake   1 1 bg 0 25 % / 4100% / 1 27 Dec 16
105192. brent sux   1 1 en 0 25 % / 4100% / 1 07 Aug 17
105193. play golden   1 1 hu 0 50 % / 4100% / 1 21 Jan 19
105194. Stassel   1 1 ru 0 25 % / 4100% / 1 04 Jun 19
105195. ramjammer   1 1 en 1 75 % / 4100% / 1 28 Jan 11
105196. Josh   1 1 en 1 75 % / 450% / 2 06 Feb 12
105197. lode runner   1 1 en 1 25 % / 4100% / 1 02 Sep 12
105198. G - one   1 1 en 1 50 % / 4100% / 1 21 Oct 12
105199. tb   1 1 fr 1 25 % / 4100% / 1 02 Jan 13
105200. wa   1 1 zh 1 50 % / 4100% / 1 01 Feb 13