Golden Runner - Lode Runner

Hall of Fame - Results: 104041 to 104060

Golden Runner - All Time Hall of Fame

# Name Gold Score Level Lang Dig Play vs All Happy !? Date
104041. lode   1 1 es 2 100 % / 1100% / 1 11 Feb 13
104042. play golden   1 1 en 2 100 % / 1100% / 1 13 Feb 13
104043. bobby   1 1 en 2 100 % / 150% / 2 17 Feb 13
104044. lode remake   1 1 en 2 100 % / 1100% / 1 01 Mar 13
104045. Ryan   1 1 en 2 100 % / 1100% / 1 09 Mar 13
104046. der   1 1 en 2 100 % / 1100% / 1 13 Apr 13
104047. Caiuz   1 1 it 2 100 % / 1100% / 1 14 Apr 13
104048. play golden   1 1 en 2 100 % / 1100% / 1 25 Apr 13
104049. play golden   1 1 en 2 100 % / 1100% / 1 29 Apr 13
104050. lode runner   1 1 en 2 100 % / 1100% / 1 08 May 13
104051. lode remake   1 1 en 2 100 % / 1100% / 1 13 May 13
104052. play golden   1 1 ru 2 100 % / 1100% / 1 28 May 13
104053. Stranger   1 1 en 2 100 % / 1100% / 1 29 May 13
104054. tq   1 1 en 2 100 % / 150% / 2 05 Jun 13
104055. gfhfg   1 1 bg 2 100 % / 1100% / 1 09 Jun 13
104056. lode runner   1 1 en 2 100 % / 1100% / 1 09 Jun 13
104057. play golden   1 1 en 2 100 % / 1100% / 1 20 Jun 13
104058. lode runner   1 1 2 100 % / 1100% / 1 21 Jun 13
104059. me   1 1 en 2 100 % / 1100% / 1 29 Jun 13
104060. lode runner   1 1 de 2 100 % / 1100% / 1 04 Jul 13